Jeżyki

„Jeżyki” to nasze najstarsze przedszkolaki – dzieci 5 – letnie.
Starszaki chętnie pomagają młodszym i są dla nich wzorami do naśladowania.
Sala „Jeżyków”  jest koloru pomarańczowego, a wyposażenie i zabawki
odpowiadają potrzebom starszaków, które uczą się i bawią
z Panią Magdą oraz Panią Marianną, a pomaga im Pani Małgosia.

Konsultacje: po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

WYDARZENIA:
1.06 – Teatrzyk Rodzice-Dzieciom „Łowcy Promyków”
15.06 – Jubileusz 10- lecia Przedszkola

 TEMATY KOMPLEKSOWE
CZERWIEC:

I tydzień: Dziecięce przyjaźnie
II tydzień: Łąka i jej mieszkańcy
III tydzień: Nadszedł czas wakacji
IV tydzień: Letnie zabawy

WYBRANE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA CZERWIEC:

− nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków, miejsc
poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości
organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonane w przedszkolu i przyniesione z domu
słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary
poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania
poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc
nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, Morza Bałtyckiego, gór – Tatr – oraz większych miast Polski
podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny
− przygotowanie elektronicznych życzeń, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków
poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
− określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
− zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek
gra na instrumentach perkusyjnych
wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie i grupowo (tworzenie orkiestry)
wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.

 

 

 

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

WIERSZ:
Przyjście lata
Jan Brzechwa

I cóż powiecie na to,
Że już się zbliża lato?

Kret skrzy­wił się po­nu­ro:
– Przy­je­dzie pew­nie furą.

Jeż się na­je­żył sro­dze:
– Ra­czej na hu­laj­no­dze.

Wąż syk­nął: – Ja nie wie­rzę.
Przy­je­dzie na ro­we­rze.

Kos gwizd­nął: – Wiem coś o tym.
Przy­le­ci sa­mo­lo­tem.

– Skąd zno­wu – rze­kła sro­ka –
Nie spusz­czam z nie­go oka

I w ze­szłym roku, w maju,
Wi­dzia­łam je w tram­wa­ju.

– Nie­praw­da! Lato zwy­kle
Przy­jeż­dża mo­to­cy­klem!

– A ja wam to do­wio­dę,
Że wła­śnie sa­mo­cho­dem.

– Nie­praw­da, bo w ka­re­cie!
– W ka­re­cie? Cóż pan ple­cie?

– Oświad­czyć mogę krót­ko,
Przy­pły­nie wła­sną łód­ką.

A lato przy­szło pie­szo –
Już łąki nim się cie­szą

I sto­ją całe w kwia­tach
Na po­wi­ta­nie lata

 

PIOSENKA:
Piosenka o pomaganiu

słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński

 

Kto jeśli nie ty, kto jeśli nie my
Kto jeśli nie ja pomagać innym ma?

Nieprawda, że cały świat
Jest wielkim, bezdusznym miejscem
Gdzie człowiek nic nie jest wart,
Pieniądze tylko są szczęściem.
A szczęście największe jest
Gdy płynie z dawania niż brania
Więc bądźcie przygotowani
Do pomagania! Do pomagania!

Kto jeśli nie ty, kto jeśli nie my
Kto jeśli nie ja pomagać innym ma?

Dobro, które dziś masz
Dla chorych, samotnych ludzi
Prędzej czy później do ciebie
Z podwójną siłą powróci.
Pomagać, to dzielić się
Nie chcąc w zamian dosłownie niczego
Łzy pozamieniać w śmiech
Nie ma nic bardziej cennego.

JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT NA MAJ: What a fun day!

SŁOWNICTWO: get dressed, get up, go to bed, have a bath, have breakfast, have dinner, go to school, have a snack, play with friends, watch TV, daytime, night-time, having a routine, It’s time to (get up!) OK!

WIERSZ:

One, two, three, four, five
Once I caught fish alive
Six, seven, eight, nine, ten
Then I let it go again

PIOSENKA:

The shining brightly

In the daytime, I can hear
Birds singing, birds singing
In the daytime, I can see
The sun shining brightly

In the night-time, I can hear
Owls hooting, owsl hooting
In the night-time, I can see
The stars shining brightly

Celem zajęć jest aby dziecko:

  • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
  • uczestniczyło w zabawach
  • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
  • śpiewało piosenki w grupie
  • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami