J. angielski

mgr Magdalena Sołtysiak

codziennie:
godzina 10:30 – 10:45 – grupa I
godzina 10:47 – 11:07 – grupa II
godzina 11:10 – 11:30 – grupa III

We współczesnym świecie znajomość języków obcych jest niezwykle ważna. Wczesne rozpoczęcie nauki języka angielskiego wśród dzieci rokuje sukcesy, daje możliwość stopniowego oswajania się z brzmieniem i strukturami języka. Na zajęcia uczęszczają wszystkie dzieci. Nauka odbywa się przez zabawę, wykorzystując naturalną chęć dzieci do poznawania „nowego” i aktywnego spędzania czasu. Uczenie języka obcego w grupie przedszkolaków ma na celu: rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim, osłuchanie się z jego brzmieniem oraz przyswojenie słownictwa z bliskiego otoczenia dzieci.

Religia

mgr Joanna Zając

wtorek:
godzina 13:00 – 13:30 – grupa II
godzina 14:00 – 14:30 – grupa I

środa:
godzina 13:00 – 13:30 – grupa III

W zajęciach biorą udział wszystkie dzieci. Przedszkolaki poznają prawdy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków. Na religii panuje ciepła i przyjazna atmosfera. Katecheza jest Dobrą Nowiną o Zbawieniu, a Chrystus zajmuje w niej centralne miejsce. Celem katechezy przedszkolnej jest szczególne zbliżenie dzieci do Boga. Treść każdej katechezy obejmuje fundamentalne prawdy wiary, które mają służyć temu zbliżeniu. Do nich zaliczono: Bóg jest najlepszym Ojcem, kocha nas, opiekuje się nami, dał nam świat i życie, Chrystus – Syn Boży przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał za nas i dla nas, mamy ciało i duszę, Jezus jest z nami w Najświętszym Sakramencie, Maryja jest naszą Matką, Anioł Stróż opiekuje się nami.

Rytmika

mgr Magda Bartosiak

poniedziałek i środa:
godzina 9:30 – 10:00 – grupa I
godzina 10:00 – 10:30 – grupa II
godzina 10:30 – 11:00 – grupa III

Zajęcia muzyczno-rytmiczne są metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką takie jak ruch, śpiew i improwizacja, dziecko wprowadzane jest w bogaty świat wyobraźni oraz emocji, nad którymi uczy się panować. Muzyka uwrażliwia dziecko na piękno dźwięku w otaczającym świecie. Celem zajęć jest kształcenie wrażliwości muzycznej i dbanie o rozwój podstawowych zdolności muzycznych (słuch, poczucie tempa, rytmu), rozwijanie inwencji twórczej dziecka, rozbudzanie zamiłowań do muzyki, nauka piosenek, tańców i pląsów, a także dostarczanie dzieciom radości i odprężenia, gra na prostych instrumentach perkusyjnych oraz przygotowanie dzieci do występów okolicznościowych.

Tańce

p. Katarzyna Bugajak

poniedziałek:
godzina 15 – grupa III
godzina 15 – grupa I
godzina 15 – grupa II

W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 3-5 lat, zapisane na zajęcia przez rodziców. W trakcie zajęć dzieci poznają elementy tańca nowoczesnego, towarzyskiego, estradowego i ludowego, a także formy improwizacji, zabawy integracyjne i zadania muzyczne. Celem zajęć tanecznych jest kształcenie i rozwijanie sprawności i świadomości ruchowej, zwiększanie elastyczności i siły mięśni, kształcenie estetyki ruchu i koordynacji ruchowej, regulowanie napięć, wyrabianie orientacji przestrzenno – ruchowej, kształcenie wyobraźni i pamięci ruchowej oraz ciągły kontakt z muzyką – lepsze jej rozumienie, umiejętne słuchanie i przeżywanie.

Gimnastyka

mgr Natalia Krugiołka

czwartek:
godzina 9:40 – 10:00 – grupa I
godzina 10:00 – 10:30 – grupa II
godzina 10:30 – 11:00 – grupa III

W zajęciach biorą udział wszystkie dzieci. Ruch jest jednym z najważniejszych elementów w psychomotorycznym rozwoju naszych pociech. Okres przedszkolny to etap szybkiego wzrostu, kształtowania się układu kostnego i gorsetu mięśniowego. Szybki wzrost u dzieci jest czynnikiem osłabiającym siłę i zborność mięśniową, co skutkować może powstawaniem wad postawy. Dlatego w tym okresie należy szczególnie zadbać o prawidłową postawę dziecka i rozpocząć ćwiczenia zapobiegające wadom postawy. Celem gimnastyki korekcyjnej jest wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała, korekcje istniejących wad postawy i zapobieganie ich pogłębianiu, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu, rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie rozciągniętych, zwiększenie zakresu ruchu w stawach, profilaktyka otyłości.

Logopedia

mgr Katarzyna Hejne

zajęcia indywidualne – piątek:
godziny według planu ustalonego ze specjalistą

profilaktyka wad wymowy – piątek:
9:15 – 9:45

  • Logopedia indywidualna
Logopeda przeprowadza diagnozę logopedyczną u wszystkich dzieci. Celem badania jest wyłonienie dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej. O wynikach informowani są rodzice oraz wychowawca grupy. Dzieci, którym potrzebna jest pomoc logopedyczna są zakwalifikowane na ćwiczenia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Właściwa terapia logopedyczna rozpoczyna się od wywołania w izolacji prawidłowej artykulacji głoski i jej utrwalenia w sylabach, wyrazach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie oraz w parach wyrazów, zdaniach, wierszykach. Głównym celem tych ćwiczeń jest uzyskanie poprawnej artykulacji głoski w mowie kontrolowanej. Kolejnym etapem jest automatyzacja wywołanego dźwięku, to znaczy realizowanie prawidłowej głoski w mowie spontanicznej przez wypracowanie umiejętności autokontroli i autokorekcji.
  • Profilaktyka wad wymowy

Zajęcia logopedyczne dedykowane dla naszych najmłodszych Promyczków, prowadzone z całą grupą. Odbywają się raz w tygodniu. Mają na celu zapobieganie powstawania ewentualnych wad wymowy oraz stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka poprzez: rozwijanie sprawności motorycznej narządów artykulacyjnych, naukę prawidłowego oddychania i połykania. Zajęcia mają formę zabawy z wykorzystaniem tekstów bajek, opowiadań, piosenek, zabaw logorytmicznych i dźwiękonaśladowczych.

Programowanie

Bee-Bot – Nauczycielki Grupy 1

zajęcia wplatane w codzienny tok pracy


Ozoboty –
Nauczycielki Grupy 2 i 3

zajęcia wplatane w codzienny tok pracy


Robotyka – Go4Robot

poniedziałek:
godzina 15:30 – 16:30 – grupa III

  • Bee-Boty
Nauka która bawi dzieci – programowanie ruchu pszczół Bee-Bot na trasie pozwala łączyć rozrywkę z różnymi działaniami edukacyjnymi. Za pomocą gładkiego kwadratu pad pszczoły rozwija wiedzę dzieci na temat kolorów, zwierząt, pór roku lub ich umiejętności matematycznych i wiele więcej! Bee-Bot to narzędzie dydaktyczne nadające się do rozwoju logicznego myślenia, orientacji przestrzennej, planowania oraz praktycznego uczenia się podstaw programowania. Praca z pszczołą wspiera również drobne zdolności motoryczne i wzmacnia koncentrację uwagi dziecka. Zajęcia są dedykowane dla naszych najmłodszych Promyczków z grupy „Pszczółek”.
  • Ozoboty
Zajęcia prowadzone są w dwóch najstarszych grupach z wykorzystaniem minirobotów – Ozobotów, w oparciu o ogólnopolski program EDU SENSE „Uczymy Dzieci Programować”.
Ten rodzaj programowania jest zupełnie czymś innym aniżeli dodatkowe zajęcia z Robotyki. Ozoboty to programowanie manualne – poprzez rysowanie linii i kodów mazakami, albo układanie tras z drewnianych puzzli, dzieci programują konkretne zadania do wykonania dla robotów. Zajęcia te realizowane są podczas codziennej pracy w grupie oraz wykorzystywane przez dzieci podczas zabawy swobodnej. Przedszkolacy mogą pracować samodzielnie, w parach lub w małych grupach, tworząc mniej lub bardzie skomplikowane trasy na małych lub wielkich arkuszach papieru. Praca z wykorzystaniem Ozobotów wywołuje ogromny entuzjazm wśród dzieci. Poprzez te zajęcia nasi wychowankowie oprócz podstawowych umiejętności emocjonalno-społecznych, fizycznych i poznawczych mogą rozwijać także kompetencje i zainteresowania związane z wykorzystaniem nowinek technologicznych.
  • Robotyka

Podczas robotyki, z zestawów klocków Lego Wedo 2.0, dzieci budują roboty według załączonego schematu. Następnie przy użyciu tabletów programują zbudowane roboty. Dzieci pracują w dwuosobowych zespołach. Każdy zespół otrzymuje do pracy tablet i zestaw klocków. Klocki te wyposażone są w czujniki i elementy elektroniczne, które pozwalają robotowi wykonywać różne czynności. Zajęcia z robotyki rozwijają sprawność manualną i kreatywność, ćwiczą pamięć, uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia, rozwijają umiejętności matematyczne, uczą współdziałania i pracy w grupie. Przede wszystkim jednak są dla dzieci wspaniałą zabawą. Warsztaty z robotyki skierowane są dla dzieci starszych (zapisują na nie rodzice). Podczas tych zajęć dzieci zbudują między innymi: łazika marsjańskiego, skaczącą żabkę, pszczółkę zapylającą kwiatek, symulację trzęsienia ziemi, auto wyścigowe, ciężarówkę, pułapkę na owady, dźwig, ptaka poruszającego skrzydłami, karuzelę i wiele innych. Zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci.

Pedagogika Freblowska

Nauczycielki poszczególnych grup

zajęcia wplatane w codzienny tok pracy

Program Dar Zabawy Froebla powstał z troski o naturalny rozwój dziecka, o przywrócenie wartości zabawie, zabawkom i całej istocie dzieciństwa. Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie. Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka. Program Dar Zabawy umożliwia: promowanie uczenia się przez zabawę, rozwijanie myślenia matematycznego i orientacji przestrzennej u dzieci, odkrywanie świata przez badanie przyrody i jej darów, uczenie sie w naturalnym środowisku, stymulowanie rozwoju zdolności twórczych w toku prac ręcznych, takich jak: modelowanie, wyplatanie, wyszywanie, stemplowanie, itp., pobudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem w inspirującym kontakcie z literaturą, w toku zabaw ruchowych i prac ręcznych, praca prowadzona moze być w języku polskim i angielskim, organizowanie współpracy w grupie w atmosferze wolności i kreatywności.

Psycholog

mgr Zofia Konieczna

wtorek:

9:00 – 9:30 – Grupa I
9:30 – 10:00 – Grupa II
10:00 – 10:30 – Grupa III

Nasze Promyczki objęte są bezpłatną opieką psychologiczną. Do zadań psychologa w naszym przedszkolu należy: obserwacja dzieci w trakcie ich codziennych aktywności, wstępna ocena rozwoju psychoruchowego dzieci, konsultacje oraz wsparcie pracy nauczycieli, konsultacje oraz wsparcie pracy dyrektora, konsultacje dla rodziców, prowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej. Psycholog przedstawia różne sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka, przekazuje informacje na temat sposobów wspierania rozwoju dziecka, kieruje do poradni pedagogiczno – psychologicznych w celu wykonania diagnozy dziecka. Organizuje różnego rodzaju zajęcia dla dzieci: adaptacyjne, integracyjne i terapeutyczne oraz pomoc indywidualną – są to działania ukierunkowane na konkretne dziecko i jego problem. Pomoc indywidualna prowadzona jest tylko i wyłącznie za zgodą rodziców, bez niej dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach ze specjalistą.

Wolontariat

opiekun: mgr Magdalena Sołtysiak

działania wg ustalonego planu rocznego

Przedszkolne Koło Caritas pogłębia w naszych Promyczkach naukę miłości do bliźniego, wrażliwości na potrzeby innych i wielu wartości, które zaprocentują w przyszłości. Chcemy rozbudzać w naszych dzieciach dobro i zainteresowanie drugim człowiekiem. Czasem pada pytanie „Czy nie za wcześnie, aby proponować małym dzieciom wolontariat?”.  To tak jakby się zapytać, kiedy jest dobry moment, aby rozpocząć naukę szacunku do drugiego człowieka lub spoglądania z miłością na ludzi ubogich. Dobrze jest robić to od samego początku. Nie wymagamy, aby przedszkolaki potrafiły wyjaśniać trudne pojęcia. Pragniemy, by przez konkretne działanie uczyły się wyrażać troskę i miłość, uczymy ich spoglądania poza siebie, aby dostrzegały drugiego człowieka. Dzieci podchodzą do tego z dużym entuzjazmem i radością. Mają olbrzymią chęć włączania się w przeróżne inicjatywy. Koło jest organizacją dziecięcą wspieraną przez rodziców i opiekunów, działającą na terenie Przedszkola pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Poznańską. Patronem naszego Przedszkolnego Koła Caritas jest św. Mikołaj z Miry.

Zajęcia rozwijające zdolności

nauczyciele prowadzący:

 

mgr Marianna Skorlińska

mgr Beata Kwaśna-Krygier

mgr Anna Kleeberg-Rumatowska

mgr Hanna Przewoźna

  • Rozwijanie zdolności myślenia komutacyjnego – „Programowanie bez prądu”
Przygotowanie do programowania – rozwój myślenia komutacyjnego (myślenia i wnioskowania o rozwiązaniu problemów metodami wywodzącymi się z informatyki). Rozwijanie orientacji przestrzennej, myślenia symbolicznego i abstrakcyjnego, logicznego myślenia, przewidywania i analizy, stosowania algorytmów – postępowania w określonej kolejności i zgodnie z zasadami, tworzenie, projektowanie i działanie, współpraca.
  •  Rozwijanie zdolności twórczych, w tym rozumienia, swoich emocji i wyrażania ich
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z różnymi emocjami i sytuacjami, kształtowanie postaw tolerancji, integracji z grupą, podnoszenia własnej wartości, rozwijania wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego. Rozpoznawanie emocji i zarządzanie nimi, radzenie sobie w sytuacjach pozytywnych i negatywnych, zauważanie potrzeb innych ludzi, rozwijanie mowy i logicznego myślenia.
  • R

Z

  • R
Z