J. angielski

mgr Magdalena Sołtysiak

poniedziałek i piątek:
godzina 10.00 – 10.30 – grupa III
godzina 10:30 – 11.00 – grupa II
godzina 11:00 – 11.30 – grupa I

We współczesnym świecie znajomość języków obcych jest niezwykle ważna. Wczesne rozpoczęcie nauki języka angielskiego wśród dzieci rokuje sukcesy, daje możliwość stopniowego oswajania się z brzmieniem i strukturami języka. Na lekcje języka angielskiego uczęszczają dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat. Nauka odbywa się przez zabawę wykorzystując naturalną chęć dzieci do poznawania „nowego” i aktywnego spędzania czasu. Uczenie języka obcego w grupie przedszkolaków ma na celu:

 • Rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim.
 • Osłuchanie się z jego brzmieniem.
 • Przyswojenie słownictwa z bliskiego otoczenia dzieci

Religia

mgr Joanna Zając

czwartek:
godzina 10:00 – 10.30 – grupa I

piątek:
godzina 13:00 – 13.30 – grupa II
godzina 14:00 – 14.30 – grupa III

W zajęciach tych biorą udział wszystkie dzieci z naszego przedszkola. Przedszkolaki poznają prawdy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków. Na religii panuje ciepła i przyjazna atmosfera. Wychowanie religijne jest bardzo ważne, a nawet konieczne w życiu małego dziecka. Pierwsze doświadczenie chrześcijańskie lub też jego brak zostawia decydujący ślad, który trwa często przez całe życie człowieka. Wychowanie religijne w środowisku rodzinnym jest wartością niezastąpioną. Katecheza powinna stanowić jej dopełnienie i rozwinięcie. Katecheza jest Dobrą Nowiną o zbawieniu. Chrystus powinien zajmować w niej centralne miejsce. Dlatego też celem katechezy jest doprowadzić katechizowanego nie tylko do spotkanie z Jezusem, ale do zjednoczenia, a nawet do głębokiej z Nim zażyłości. Stwierdzenie o potrzebie katechizacji dla dziecka przedszkolnego stawia kwestię treści katechezy. Celem katechezy przedszkolnej jest szczególne zbliżenie dziecka do Boga. Treść każdej katechezy obejmuje fundamentalne prawdy wiary, które mają służyć temu zbliżeniu. Do nich zaliczono: Bóg jest najlepszym Ojcem, kocha nas, opiekuje się nami, dał nam świat, życie, Chrystus – Syn Boży przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał za nas i dla nas, mamy ciało i duszę, Jezus jest z nami w Najświętszym Sakramencie, Maryja jest naszą Matką, Anioł Stróż opiekuje się nami.

Rytmika

mgr Małgorzata Forysiak

wtorek i czwartek:
godzina 10:00 -10.30 – grupa I
godzina 10:30 – 11.00 – grupa II
godzina 11:00 – 11.30 – grupa III

Zajęcia muzyczno-rytmiczne są metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką takie jak ruch, śpiew, improwizacja, dziecko wprowadzane jest w bogaty świat wyobraźni oraz emocji, nad którymi uczy się panowania. Muzyka uwrażliwia dziecko na piękno dźwięku w otaczającym świecie.

Cel zajęć:

 • kształcenie wrażliwości muzycznej i dbanie o rozwój podstawowych zdolności muzycznych (słuch, poczucie tempa, rytmu)
 • rozwijanie inwencji twórczej dziecka
 • rozbudzanie zamiłowań do muzyki
 • nauka piosenek
 • zapobieganie wadom postawy, kształtowanie motoryki, sprawności i estetyki ruchu, a także dostarczanie dzieciom radości i odprężenia
 • kształtowanie poczucia porządku, dokładności i dyscypliny
 • śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki
 • ruch przy muzyce
 • gra na prostych instrumentach perkusyjnych
 • przygotowanie dzieci do występów okolicznościowych

Tańce

p. Katarzyna Bugajak

poniedziałek:
godzina 13.00 – 13.30 – grupa III
godzina 14.00 -14.30 – grupa I
godzina 14.30 – 15.00 – grupa II

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od 3-5 lat. W trakcie zajęć dzieci poznają elementy tańca nowoczesnego, towarzyskiego, estradowego i ludowego, a także formy improwizacji, zabawy integracyjne i zadania muzyczne.

Cele zajęć tanecznych w naszym przedszkolu to:

 • kształcenie i rozwijanie sprawności i świadomości ruchowej u dziecka
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka
 • poznawanie przez dziecko indywidualnych możliwości ruchowych oraz sposobów ich wykorzystania w ruchu tanecznym
 • rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej, zwiększanie elastyczności i siły mięśni dzieci
 • kształcenie estetyki ruchu i koordynacji ruchowej
 • regulowanie napięć i rozluźnień mięśni, wyrabianie orientacji przestrzenno – ruchowej
 • kształcenie wyobraźni i pamięci ruchowej
 • ciągły kontakt z muzyką – lepsze jej rozumienie, umiejętność słuchania i przeżywania

Gimnastyka

mgr Karol Dobrychłop

środa:
godzina 10:20 – 10.40 – grupa I
godzina 10:40 – 11.10 – grupa II
godzina 11:10 – 11.40 – grupa III

Okres przedszkolny to etap szybkiego wzrostu, kształtowania się układu kostnego i gorsetu mięśniowego. Szybki wzrost u dzieci jest czynnikiem osłabiającym siłę i zborność mięśniową co skutkować może powstawaniem wad postawy. Dlatego w tym okresie należy szczególnie zadbać o prawidłową postawę dziecka i rozpocząć ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

Ruch jest jednym z najważniejszych elementów w psychomotorycznym rozwoju naszych pociech. Wady postawy dotyczą zarówno kręgosłupa jak i kończyn dolnych. Powstanie nieprawidłowej postawy może prowadzić do przeciążeń układu ruchu, a z tym związanej męczliwości i braku skupienia uwagi u dzieci. Gimnastyka korekcyjna oprócz korygowania zaistniałych już nieprawidłowości powinna być szeroko stosowana, jako profilaktyka zaburzeń prawidłowej postawy. Korekcja może zachodzić poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, wykonywane przez same dzieci. Zajęcia mogą również przyjmować formy zabaw ruchowych.

Cel gimnastyki korekcyjnej:

 • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • korekcje istniejących wad postawy i zapobieganie ich pogłębianiu,
 • podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady,
 • rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie rozciągniętych,
 • zwiększenie zakresu ruchu w stawach,
 • profilaktyka otyłości.

Logopedia

mgr Katarzyna Hejne

środa:
godziny według planu ustalonego ze specjalistą

Logopeda przeprowadza diagnozę logopedyczną u wszystkich dzieci 5,4,3 – letnich. Celem badania jest wyłonienie dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej. O wynikach informowani są rodzice oraz wychowawca grupy. Dzieci, którym potrzebna jest pomoc logopedyczna są zakwalifikowane na ćwiczenia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Działania logopedyczne obejmują:

 • Diagnozę logopedyczną (artykulacji, słuchu fonetycznego, rozumienia mowy, sprawności narządów artykulacyjnych i na jego podstawie określony zostaje rodzaj zaburzenia).
 • Zajęcia z dziećmi mające na celu nauczenie prawidłowego wymawiania głosek
 • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
 • Ćwiczenia oddechowe i słuchowe,
 • Ćwiczenia kształtujące prawidłową wymowę, reedukujące zaburzenia szeregów i innych opozycji głosowych,
 • Ćwiczenia stymulujące rozwój mowy.
 • Ćwiczenia mają na celu korygowanie oraz doskonalenie mowy dziecka. Następnie prowadzone są ćwiczenia przygotowawcze, np. ćwiczenia oddechowe, usprawniające narządy mowy (język, wargi).

Właściwa terapia logopedyczna rozpoczyna się od wywołania w izolacji prawidłowej artykulacji głoski i jej utrwalenia w sylabach, wyrazach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie oraz w parach wyrazów, zdaniach, wierszykach. Głównym celem tych ćwiczeń jest uzyskanie poprawnej artykulacji głoski w mowie kontrolowanej. Kolejnym etapem jest automatyzacja wywołanego dźwięku, to znaczy realizowanie prawidłowej głoski w mowie spontanicznej przez wypracowanie umiejętności autokontroli i autokorekcji.

Profilaktyka wad wymowy

mgr Katarzyna Hejne

wtorek:
godzina 10.45 – 11.15 – grupa I

Zajęcia logopedyczne prowadzone z całą grupą, odbywają się raz w tygodniu. mają na celu zapobieganie powstawania ewentualnych wad wymowy oraz stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka poprzez: rozwijanie sprawności motorycznej narządów artykulacyjnych, naukę prawidłowego oddychania i połykania. Zajęcia mają formę zabawy z wykorzystaniem tekstów bajek, opowiadań, piosenek; zabaw logorytmicznych i dźwiękonaśladowczych.

Szachy

mgr Mariusz Mastalerek

wtorek:
godzina 14:00-14:30 – 4 i 5-latki

Szachy to: koncentracja, logiczne myślenie, punktualność, umiejętność gospodarowania czasem, nauka analizy, przewidywanie przyszłości, pewność siebie, radzenie sobie z porażkami, szacunek do przeciwnika, egalitaryzm, zachęta do innych planszówek, więzi rodzinne.

Etapy zajęć dla dzieci: poznanie grupy i przedstawienie zasad prowadzenia zajęć, dwa słowa o zasadach i historii gry, jak wygląda i czym jest szachownica, poznawanie figur i ich wartości, poznawanie zasad poruszania się figur po szachownicy, debiuty / rozwinięcie / końcówki, gry i zabawy z elementami szachowymi, gra w szachy pod okiem instruktora

Robotyka

mgr Małgorzata Woźna

czwartek:
godzina 14:30 – 15:10 – grupa A
godzina 15:20 – 16:00 – grupa B

zajęcia co dwa tygodnie

Podczas zajęć dzieci z zestawów klocków Lego Wedo 2.0 budują roboty według załączonego schematu. Następnie przy użyciu tabletów programują zbudowane roboty. Dzieci pracują w dwuosobowych zespołach. Każdy zespół otrzymuje do pracy tablet i zestaw klocków. Klocki do robotyki wyposażone są w czujniki i elementy elektroniczne, które pozwalają robotowi wykonywać różne czynności. Zajęcia z robotyki rozwijają sprawność manualną i kreatywność, ćwiczą pamięć, uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia, rozwijają umiejętności matematyczne, uczą współdziałania i pracy w grupie. Przede wszystkim jednak są dla dzieci wspaniałą zabawą. Warsztaty z robotyki skierowane są dla dzieci starszych.
Podczas zajęć z robotyki dzieci zbudują między innymi: łazika marsjańskiego, skaczącą żabkę, pszczółkę zapylającą kwiatek, symulację trzęsienia ziemi, auto wyścigowe, ciężarówkę, pułapkę na owady, dźwig, ptaka poruszającego skrzydłami, karuzelę i wiele innych.

Programowanie - Ozoboty

Nauczycielki poszczególnych grup

zajęcia wplatane w codzienny tok pracy

Zajęcia prowadzone są w dwóch najstarszych grupach z wykorzystaniem minirobotów – Ozobotów, w oparciu o ogólnopolski program EDU SENSE „Uczymy Dzieci Programować”.
Ten rodzaj programowania jest zupełnie czymś innym aniżeli dodatkowe zajęcia z Robotyki. Ozoboty to programowanie manualne – poprzez rysowanie linii i kodów mazakami, albo układanie tras z drewnianych puzzli, dzieci programują konkretne zadania do wykonania dla robotów. Zajęcia te realizowane są podczas codziennej pracy w grupie oraz wykorzystywane przez dzieci podczas zabawy swobodnej. Przedszkolacy mogą pracować samodzielnie, w parach lub w małych grupach, tworząc mniej lub bardzie skomplikowane trasy na małych lub wielkich arkuszach papieru. Praca z wykorzystaniem Ozobotów wywołuje ogromny entuzjazm wśród dzieci. Poprzez te zajęcia nasi wychowankowie oprócz podstawowych umiejętności emocjonalno-społecznych, fizycznych i poznawczych mogą rozwijać także kompetencje i zainteresowania związane z wykorzystaniem nowinek technologicznych.

Pedagogika Freblowska

Nauczycielki poszczególnych grup

zajęcia wplatane w codzienny tok pracy

Program Dar Zabawy Froebla powstał z troski o naturalny rozwój dziecka, o przywrócenie wartości zabawie, zabawkom i całej istocie dzieciństwa. Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie. Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka. Program Dar Zabawy umożliwia: promowanie uczenia się przez zabawę, rozwijanie myślenia matematycznego i orientacji przestrzennej u dzieci, odkrywanie świata przez badanie przyrody i jej darów, uczenie sie w naturalnym środowisku, stymulowanie rozwoju zdolności twórczych w toku prac ręcznych, takich jak: modelowanie, wyplatanie, wyszywanie, stemplowanie, itp., pobudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem w inspirującym kontakcie z literaturą, w toku zabaw ruchowych i prac ręcznych, praca prowadzona moze być w języku polskim i angielskim, organizowanie współpracy w grupie w atmosferze wolności i kreatywności.

Wolontariat

opiekun: mgr Magdalena Sołtysiak

działania wg ustalonego planu rocznego

Na co dzień nasze Przedszkole zapewnia dzieciom radosny rozwój, wychowanie w wartościach chrześcijańskich, profesjonalną opiekę i edukację. Poprzez Przedszkolne Koło Caritas, nasze przedszkolaki pogłębiają również naukę miłości do bliźniego, wrażliwości na potrzeby innych i wielu wartości, które zaprocentują w przyszłości. Chcemy rozbudzać w nich dobro i zainteresowanie drugim człowiekiem.
Czasem pada pytanie czy nie jest za wcześnie, aby proponować małym dzieciom wolontariat. Tak na prawdę nie ma dobrego momentu, żeby rozpocząć naukę szacunku i spoglądania na ludzi ubogich. Dobrze jest robić to od samego początku. Nie wymagamy, aby przedszkolaki potrafiły wyjaśniać trudne pojęcia. Pragniemy, by przez konkretne działanie uczyły się wyrażać troskę i miłość, uczymy ich spoglądania poza siebie, aby dostrzegały drugiego człowieka. Dzieci podchodzą do tego z dużym entuzjazmem i radością. Mają olbrzymią chęć włączania się w przeróżne inicjatywy.
Koło jest organizacją dziecięcą wspieraną przez rodziców i opiekunów, działającą na terenie Przedszkola pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Poznań.
Patronem naszego Przedszkolnego Koła Caritas jest św. Mikołaj z Miry.

Zajęcia rozwijające zdolności

nauczyciele prowadzący:

 

mgr Anna Tofil – „Przestrzenna matematyka – Origami”

poniedziałek:
15.30-16.00


mgr Teresa Skorlińska – „Walizka wyobraźni”

wtorek:
15.30-16.00


mgr Bożena Książkiewicz – „Akwarelki”

środa:
16.00-16.30


mgr Beata Kwaśna-Krygier – „Teatralki”

czwartek:
15.30-16.00


mgr Emilia Fudyma – „Kolorowe nutki”

piątek:
15.30-16.00

 • Rozwijanie zdolności matematycznych – „Przestrzenna matematyka – origami”
Podczas zajęć rozwijamy orientację na kartce papieru i małą motorykę, poznajemy figury geometryczne i zapamiętujemy sekwencje ruchów aby stworzyć zwierzęta, rośliny i różne przedmioty. Tematyka zajęć jest powiązana z tematami tygodnia.
 •  Rozwijanie zdolności literacko-czytelniczych – „Walizka wyobraźni”
Podczas tych zajęć będziemy słuchać opowieści, tworzyć opowieści i bawić się opowieściami. Przyniesiemy się w świat baśni i różnych historii, żeby zobaczyć jak to jest być: księżniczką lub rycerzem, smokiem lub dobrą albo złą wróżką. Coś stworzymy, coś odegramy, trochę liter poskładamy, z emocjami się poznamy, ale przede wszystkim taki plan mamy, że bawić się świetnie zamierzamy! Co w walizce znajdziemy do tego się zabierzemy!
 • Rozwijanie zdolności plastycznych – „Akwarelki”

Podczas cotygodniowych zajęć dzieci mają stwarzane warunki do odkrywania, eksperymentowania, poznawania i działania w różnych formach plastycznych, a także kształtują oraz rozwijają ekspresję, twórczą postawę, wrażliwość na piękno, wrażliwość estetyczną, pomysłowość i wyobraźnię. Promowanie osiągnięć dzieci dokonujemy poprzez prezentowanie prac na wystawkach oraz w galerii fotograficznej  przedszkola, zapraszanie rodziców i bliskich na wernisaże, udział w konkursach organizowanych przez różne instytucje oraz wykorzystanie prac do przygotowania życzeń ,zaproszeń oraz do promowania przedszkola

 • Rozwijanie zdolności teatralnych – „Teatralki”
Zajęcia te wypełnione są opowieściami ruchowymi, pantomimą, teatrzykami lalkowymi oraz takimi, podczas których używa się pacynek. Dzieci przygotowują przedstawienia pod okiem nauczyciela, uczą się prowadzić dialogi, rozwijają pamięć, dykcję, próbują operować głosem (modulacje głosowe), dzięki czemu przygotowane przedstawienie staje się atrakcyjne dla słuchaczy. Zajęcia teatralne obejmują zabawy w teatr, odgrywanie scenek z bajek i życia, scenki dramowe, a także recytowanie wierszy, zabawy wierszem i tekstem, tworzenie nowych dialogów. Wspólne tworzymy rekwizyty, pacynki, lalki, postaci, dekoracje, ustalamy scenariusze oraz występy przed społecznością przedszkolną.
 • Rozwijanie zdolności muzycznych – „Kolorowe nutki”
Zajęcia muzyczne dotyczą zarówno śpiewu jak i gry na instrumentach muzycznych, a także ruchowej ilustracji utworów muzycznych poprzez wesołą zabawę. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności wokalnych, podstawy gry na instrumencie (klawiszowym, djembe), kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie analizatora słuchowego oraz dotykowego oraz rozwijanie wyobraźni.