Zajęcia dodatkowe

RELIGIA

środa - mgr Urszula Herbut

9:45 - 10:00 / 10:15 - 10:30 grupa I

12:30 - 13:00 / 10:30 - 11:00 grupa II

12:00 - 12:30 / 11:00 - 11:30 grupa III

W zajęciach tych biorą udział wszystkie dzieci z naszego przedszkola. Przedszkolaki poznają prawdy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków. Na religii panuje ciepła i przyjazna atmosfera. Wychowanie religijne jest bardzo ważne, a nawet konieczne w życiu małego dziecka. Pierwsze doświadczenie chrześcijańskie lub też jego brak zostawia decydujący ślad, który trwa często przez całe życie człowieka. Wychowanie religijne w środowisku rodzinnym jest wartością niezastąpioną. Katecheza powinna stanowić jej dopełnienie i rozwinięcie. Katecheza jest Dobrą Nowiną o zbawieniu. Chrystus powinien zajmować w niej centralne miejsce. Dlatego też celem katechezy jest doprowadzić katechizowanego nie tylko do spotkanie z Jezusem, ale do zjednoczenia, a nawet do głębokiej z Nim zażyłości. Stwierdzenie o potrzebie katechizacji dla dziecka przedszkolnego stawia kwestię treści katechezy. Celem katechezy przedszkolnej jest szczególne zbliżenie dziecka do Boga. Treść każdej katechezy obejmuje fundamentalne prawdy wiary, które mają służyć temu zbliżeniu. Do nich zaliczono: Bóg jest najlepszym Ojcem, kocha nas, opiekuje się nami, dał nam świat, życie, Chrystus - Syn Boży przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał za nas i dla nas, mamy ciało i duszę, Jezus jest z nami w Najświętszym Sakramencie, Maryja jest naszą Matką, Anioł Stróż opiekuje się nami.


 

RYTMIKA

wtorek i czwartek - mgr Małgorzata Forysiak

godz. 10:00- grupa I

godz. 10:30- grupa II

godz. 11:00- grupa III

Rytmika jest metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką takie jak ruch, śpiew, improwizacja, dziecko wprowadzane jest w bogaty świat wyobraźni oraz emocji, nad którymi uczy się panowania. Muzyka uwrażliwia dziecko na piękno dźwięku w otaczającym świecie.


JĘZYK ANGIELSKI

środa i piątek - mgr Magdalena Sołtysiak

9:45 - 10:00 / 10:15 - 10:30 grupa I

12:30 - 13:00 / 10:30 - 11:00 grupa II

12:00 - 12:30 / 11:00 - 11:30 grupa III


 

We współczesnym świecie znajomość języków obcych jest niezwykle ważna. Wczesne rozpoczęcie nauki języka angielskiego wśród dzieci rokuje sukcesy, daje możliwość stopniowego oswajania się z brzmieniem i strukturami języka. Na lekcje języka angielskiego uczęszczają dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat. Nauka odbywa się przez zabawę wykorzystując naturalną chęć dzieci do poznawania "nowego" i aktywnego spędzania czasu. Uczenie języka obcego w grupie przedszkolaków ma na celu:

 • Rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim.
 • Osłuchanie się z jego brzmieniem.
 • Przyswojenie słownictwa z bliskiego otoczenia dzieci

 

LOGOPEDIA
mgr Katarzyna Hejne

grupowa
piątek:
godzina 9:00
grupa I


indywidualna
według planu ustalonego ze specjalistą


Logopeda przeprowadza diagnozę logopedyczną u wszystkich dzieci 5,4,3 - letnich. Celem badania jest wyłonienie dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej. O wynikach informowani są rodzice oraz wychowawca grupy. Dzieci, którym potrzebna jest pomoc logopedyczna są zakwalifikowane na ćwiczenia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Działania logopedyczne obejmują:

 • Diagnozę logopedyczną (artykulacji, słuchu fonetycznego, rozumienia mowy, sprawności narządów artykulacyjnych i na jego podstawie określony zostaje rodzaj zaburzenia).
 • Zajęcia z dziećmi mające na celu nauczenie prawidłowego wymawiania głosek
 • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
 • Ćwiczenia oddechowe i słuchowe,
 • Ćwiczenia kształtujące prawidłową wymowę, reedukujące zaburzenia szeregów i innych opozycji głosowych,
 • Ćwiczenia stymulujące rozwój mowy.
 • Ćwiczenia mają na celu korygowanie oraz doskonalenie mowy dziecka. Następnie prowadzone są ćwiczenia przygotowawcze, np. ćwiczenia oddechowe,
  usprawniające narządy mowy (język, wargi).

Właściwa terapia logopedyczna rozpoczyna się od wywołania w izolacji prawidłowej artykulacji głoski i jej utrwalenia w sylabach, wyrazach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie oraz w parach wyrazów, zdaniach, wierszykach. Głównym celem tych ćwiczeń jest uzyskanie poprawnej artykulacji głoski w mowie kontrolowanej. Kolejnym etapem jest automatyzacja wywołanego dźwięku, to znaczy realizowanie prawidłowej głoski w mowie spontanicznej przez wypracowanie umiejętności autokontroli i autokorekcji.

 

TAŃCE

poniedziałek - p. Katarzyna Bugajak

godzina 12.45 – grupa II

godzina 13.15 – grupa III

godzina 14.00 – grupa I

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od 3-5 lat. W trakcie zajęć dzieci poznają kroki tańców klasycznych i nowoczesnych.
Cele zajęć tanecznych w naszym przedszkolu to:

 • kształcenie i rozwijanie sprawności i świadomości ruchowej u dziecka
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka
 • poznawanie przez dziecko indywidualnych możliwości ruchowych oraz sposobów ich wykorzystania w ruchu tanecznym
 • rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej, zwiększanie elastyczności i siły mięśni dzieci
 • kształcenie estetyki ruchu i koordynacji ruchowej
 • regulowanie napięć i rozluźnień mięśni, wyrabianie orientacji przestrzenno - ruchowej
 • kształcenie wyobraźni i pamięci ruchowej
 • ciągły kontakt z muzyką - lepsze jej rozumienie, umiejętność słuchania i przeżywania

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

poniedziałek - p. Karol Dobrychłop

godzina 10:20 grupa I

godzina 10:40 grupa II

godzina 11:10 grupa III

„...dobrze ukształtowanego dziecięcia trzeba pilnować, aby równie dobrze rosło, aby tej pierwiastkowej budowy nie nadwerężyło, słabych zaś i źle utworzonych tak należy kierować i prowadzić, ażeby te zboczenia sprostować i uchybienia, ile można, naprawić”. Jędrzej Śniadecki