"PROMYKI" to "Serce Bosko-Ludzkie Jezusa, jako promień słońca przez kryształ". Te słowa usłyszała święta siostra Faustyna, podczas jednej z mszy, kiedy Jej duszę zalało szczęście Boga. Chcemy, aby nasze dzieci były takimi promieniami słońca w swoich rodzinach, środowiskach, żeby je rozświetlały. Mają ożywiać modlitwą, ogrzewać miłością, oświecać przykładem oraz dobrymi uczynkami.

CARITAS to miłość  Boga do człowieka, człowieka do Boga, a także miłość do bliźnich.
Wychowanie  jest pewnym ukierunkowanym, celowym i zorganizowanym działaniem. 
Zatem przedszkola prowadzone przez „Caritas Poznańską”  służą dziecku i jego rodzinie,
uczą życia opartego na fundamencie wiary. Zakładają podmiotowe traktowanie dzieci
i poszanowanie godności osobistej dziecka.
Wskazują dziecku co znaczy być dobrym chrześcijaninem.

Przyjęta w programie wychowawczym koncepcja pedagogiczna opiera się na
personalistycznej koncepcji osoby Jana Pawła II
i zakłada kształtowanie w młodym człowieku poczucia godności osobowej i tożsamości narodowej.
Centrum wychowawczej koncepcji stanowi Jezus Chrystus.
Dziecko jest wrażliwe na oznaki miłości; obraz Boga rozwija poprzez relacje z drugim człowiekiem.
Religii się uczy nie tylko poprzez słowa, ale również w sposób pośredni - poprzez wspólne działanie,
naukę form grzecznościowych, sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Wśród potrzeb uczuciowych małego dziecka ważne miejsce zajmuje potrzeba bezpieczeństwa.
Odkrycie istnienia Bożej opieki jest dla niego radością i wzbudza w nim potrzebę modlitwy.
Dzieci chcą się czuć bezpiecznie nie tylko w sferze fizycznej, mają prawo do indywidualności, 
samodzielnych przemyśleń i spontanicznej aktywności.

Przedszkole posiada PROGRAM WYCHOWAWCZY, którego głównymi założeniami są:

 • Zadania z zakresu nauczania i kształtowania umiejętności są wypełniane równolegle z zadaniami wychowania.
 • Każdy pracownik Przedszkola jest wychowawcą i oddziałuje na dziecko swoją postawą i osobowością.
 • Przedszkole uznaje wychowanie domu rodzinnego jako priorytet w rozwoju dziecka
  i wspiera działalność wychowawczą rodziny.
 • Cała społeczność przedszkolna (dzieci, Rodzice, pracownicy Przedszkola) współpracuje ze sobą w atmosferze
  wzajemnego zrozumienia i szacunku.
 • Religijny wymiar wychowania wyraża się w praktyce w takim sposobie wychowania, w którym nie ideologia,
  a system wartości obiektywnych stanowią podstawę programu wychowawczego.

 

CELE wychowawcze zawarte w Programie Wychowawczym przedszkola:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
  w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
  w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności,
  a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej Przedszkola.

W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości,

którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

W realizacji powyższych celów nauczyciele współpracują ze sobą

oraz z całym środowiskiem przedszkolnym, głównie zaś z Rodzicami.

NASZ WYCHOWANEK

 • JEST PEŁEN EMPATII I SZACUNKU W STOSUNKU DO INNYCH.
 • JEST WRAŻLIWY NA KRZYWDĘ I POTRZEBY INNYCH LUDZI.
 • DOSTRZEGA RÓŻNORODNOŚĆ POSTAW CZŁOWIEKA I WŁAŚCIWIE OCENIA POSTĘPOWANIE SWOJE I INNYCH.
 • STARA SIĘ ZMIENIĆ NEGATYWNE ZACHOWANIA.
 • PRZESTRZEGA USTALONYCH NORM ZACHOWANIA.
 • ZNA I KORZYSTA Z RÓŻNYCH FORM MODLITWY I PRAKTYK RELIGIJNYCH.
 • MA POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, WIARY WE WŁASNE SIŁY, MOŻLIWOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI.
 • POTRAFI NAZYWAĆ, WYRAŻAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJE EMOCJE.
 • STARA SIĘ PRZEZWYCIĘŻAĆ TRUDNOŚCI, AKCEPTOWAĆ SWOJE NIEPOWODZENIA I CIESZYĆ SIĘ SUKCESAMI.
 • ZNA I KULTYWUJE GŁÓWNE ŚWIĘTA KOŚCIELNE, TRADYCJE RODZINNE, LOKALNE, REGIONALNE I NARODOWE.
 • UMIE FUNKCJONOWAĆ W ŚRODOWISKU ZGODNIE Z PRZYJĘTYM POWSZECHNIE KANONEM NORM SPOŁECZNYCH.
 • ZNA SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI.

 

KONCEPCJA PRACY przedszkola

 • Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale także do radzenia sobie z porażkami. Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, twórczego działania, pracy z innymi i uczestniczenia w ciekawych zajęciach. Stoimy na straży praw dziecka, pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.
 • Nasz program pracy wychowawczo dydaktycznej realizujemy we współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami.
 • Kadra przedszkola ustawicznie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe i dostosowuje zajęcia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań  - dzieci i rodziców.
 • Placówka dysponuje bazą zapewniającą stosowanie różnorodnych innowacyjnych, aktywizujących metod i form pracy. Baza pomocy jest systematycznie powiększana
 • Przedszkole współpracuje z instytucjami lokalnego środowiska. Korzysta z ich pomocy oraz świadczy im różne usługi.
 • Pracownicy placówki okresowo dokonują wewnętrznego mierzenia jakości pracy, a uzyskane wyniki służą do jej stałego doskonalenia

Koncepcja pracy zmodyfikowana 27 sierpnia 2015 r.


W naszym przedszkolu DZIECKO:

 • Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych;
 • Rozwija aktywność twórczą poprzez rozmaite formy ekspresji;
 • Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod pracy nauczycieli;
 • Czuje się bezpiecznie, przebywa w przyjaznej i miłej atmosferze;
 • Jest wprowadzane w świat wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich poprzez wychowanie do wartości.

ORGANIZACJA pracy wychowawczo – dydaktycznej

Do przedszkola uczęszcza 75 dzieci, podzielonych na 3 grupy wiekowe po 25 dzieci w każdej. Są to 3 latki, 4 latki i 5 – latki. Panie nauczycielki w grupach realizują zajęcia zgodnie z podstawa programowa wychowania przedszkolnego. W roku szkolnym 2017/2018 grupa maluchów korzysta z programu "Nasze przedszkole" opracowanym na podstawie Wiesławy Żaby - Żabińskiej oraz Małgorzaty Kwaśniewskiej. Średniaki pracują na podręcznikach MAC "Kolorowy start", natomiast grupa starszaków wykonuje karty pracy "Odkrywam siebie. Szkoła tuż tuż." wydawnictwa MAC.

WAKACJE 2017

Przerwa wakacyjna od 16 lipca do 15 sierpnia. W tym okresie przedszkole będzie nieczynne, natomiast w pozostałe dni tych miesięcy będą pełnione dyżury.